Regulamin witryny amondelikatesy.pl

1. Definicje

Sprzedawca- Amon S.C., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Agrestowej 3B/10, NIP:9292033168,

REGON: 385589388, . Dane kontaktowe: adres e-mail: sklep@amondelikatesy.pl, tel: +48 798 090 092

witryna amondelikatesy.pl- witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.amondelikatesy.pl

amondelikatesy.pl - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, to jest przez Amon S.C., w którym można dokonywać zakupy za pośrednictwem witryny amondelikatesy.pl

Regulamin- niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów we amondelikatesy.pl

Regulamin Witryny -„Regulamin witryny amondelikatesy.pl, określający zasady korzystania z witryny amondelikatesy.pl oraz usług udostępnianych za pośrednictwem witryny amondelikatesy.pl,

Regulamin dostaw Amon S.C.-„Regulamin dostaw Amon S.C.”

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora witryny amondelikatesy.pl, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na witrynie amondelikatesy.pl zgodnie z Regulaminem Witryny

Klient - każdy klient nabywający produkt w sklepie amondelikatesy.pl

Konsument - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Zakupy w amondelikatesy.pl

2.1. Działalność

Amondelikatesy.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez strony internetowe amondelikatesy.pl.

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez amondelikatesy.pl dostępne są na obszarze administracyjnym miasta Zielona Góra.

Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący

Z oferty amondelikatesy.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

W celu korzystania z oferty przedstawionej w witrynie amondelikatesy.pl należy dokonać rejestracji konta Klienta na witrynie amondelikatesy.pl zgodnie z "Regulaminem Witryny". Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Amon S.C. (e-mail: sklep@amondelikatesy.pl, tel: +48 798 090 092). W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.

2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na witrynie amondelikatesy.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania itp. pochodzą od producentów produktów. Amondelikatesy.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.5. Ceny towarów

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej amondelikatesy.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.6. Upusty, promocje

2.6.1 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.6.2 Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).

2.6.3 Amondelikatesy.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe

korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.6.4 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, amondelikatesy.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.7. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty amondelikatesy.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu amondelikatesy.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i formy dostawy, zgodnie z punktem 3.1.

2.8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie amondelikatesy.pl.

Amondelikatesy.pl wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.9. Dostawa, koszty dostawy

Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.

- Za zakupy od 0 - 99,99 zł - koszt dostawy wynosi 36,90 zł, 

- Za zakupy od 100-250 zł - koszt dostawy wynosi 12,30 zł, 

- Za zakupy powyżej 250,00zł - dostawa jest darmowa

Dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu godziny odbioru.

Dostawa jest realizowana za pośrednictwem dostawcy amondelikatesy.pl

3. Zamówienie Klienta

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie amondelikatesy.pl produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka".

3.2. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Potwierdzenie złożenia zamówienie będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Prawo odstąpienia od umowy

3.3.1 Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (link do pobrania wzoru PDF) można złożyć przy użyciu formularza, którego treść znajduje się w dedykowanej sekcji strony sklepu zwrot towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (link do pobrania wzoru w formacie .docx).

3.3.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

• towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,

• towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.3.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.

Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

3.3.4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: Zielona Góra 65-780, Ul. Agrestowa 3B/10.

3.3.5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary, oraz koszty dostarczenia zwracanych towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

3.3.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

3.3.7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

3.3.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

3.3.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje spółkom prawa handlowego.

3.3.9.1.Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w podrozdziale 3.3. stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

3.3.10 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

3.4. Termin realizacji dostawy

3.4.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

3.5. Dni wolne

3.5.1 Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.5.2 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

3.6. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.6.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:

• przez dostawców amondelikatesy.pl- w ustalonym z Klientem terminie.

3.6.2 W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które amondelikatesy.pl nie ponosi odpowiedzialności, pracownik amondelikatesy.pl skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy.

3.7. Odmowa realizacji zamówienia

3.7.1 amondelikatesy.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.7.1.1 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.7.1.2 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże pieczywo w niedzielę lub święto).

3.7.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.8. Faktura

3.8.1 Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

3.8.2 Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia, jak również zbiorcze faktury, które wystawiane są dla części Klientów biznesowych na koniec okresu rozliczeniowego i obejmują wszystkie dostawy dostarczone w tym okresie, a także faktury korygujące wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na stronie internetowej Sprzedawcy – na dedykowanym koncie Klienta - w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia dokumentów, integralność treści oraz czytelność do końca okresu przedawnienia i jednocześnie umożliwiający Klientowi ich pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury VAT lub faktury korygującej przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

3.8.3 Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na koncie Klienta w sposób umożliwiający jej pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

3.8.4 Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

3.8.5 Klient upoważnia amondelikatesy.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

3.8.6 W przypadku Klienta będącego konsumentem, gdy obowiązujące przepisy wymagają ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, amondelikatesy.pl będzie wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

4. Płatności

Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane w amondelikatesy.pl w sposób określony w Witrynie amondelikatesy.pl w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

4.1. za zakupy realizowane przez dostawców amondelikatesy.pl:

• płatność gotówką,

• płatność kartą,

4.2. za zakupy odbierane w sklepie

• płatność gotówką,

• płatność kartą,

5. Dostawa

5.1. Dostawca

5.1.1 Dostawy mogą być realizowane przez dostawców amondelikatesy.pl.

5.1.2 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy. W razie nieobecności Klienta, zastosowanie mieć będą poniższe zasady:

5.2.1. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik amondelikatesy.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.2. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca amondelikatesy.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 15,00 zł.

6. Reklamacje i zwroty

6.1. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.

6.2. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z amondelikatesy.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

6.4. W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z amondelikatesy.pl.

6.5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do amondelikatesy.pl, drogą mailową na adres sklep@amondelikatesy.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.6. Amondelikatesy.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.7. Amondelikatesy.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.8. Amondelikatesy.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).

6.9. amondelikatesy.pl jako sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego

wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tutaj. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem

7. Postanowienia końcowe

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług amondelikatesy.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Amondelikatesy.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

Amondelikatesy.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, amondelikatesy.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności.

7.4. Zmiana regulaminu

Amondelikatesy.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie amondelikatesy.pl. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

7.5. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.6. Badanie satysfakcji Klienta

Po dostarczeniu Towarów Klientowi, amondelikatesy.pl, zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

8.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez witrynę amondelikatesy.pl.

8.3. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu amondelikatesy.pl i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.

9. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Amon S.C. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Agrestowej 3B/10, 65-386.

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

• realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

• podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

• statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

• w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień

• w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu amondelikatesy.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez amondelikatesy.pl, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: sklep@amondelikatesy.pl

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w witrynie amondelikatesy.pl w Polityce Prywatności